نمایش دادن همه 6 نتیجه

سبد سوپر یخچالی کابینت ارتفاع 100cm الی 120 steel x

2,825,000 تومان3,115,000 تومان
6 سبده= 3درب+ 3باکس 3 طبقه

ارسال این محصول فقط از طریق باربری بصورت پس کرایه میباشد.

سبد سوپر یخچالی کابینت ارتفاع 140cm الی 160 steel x

3,570,000 تومان3,830,000 تومان
8 سبده= 4درب+ 4باکس 4 طبقه

ارسال این محصول فقط از طریق باربری بصورت پس کرایه میباشد.

سبد سوپر یخچالی کابینت ارتفاع 160cm الی 180 steel x

4,000,000 تومان4,260,000 تومان
10 سبده= 5درب+ 5باکس 5 طبقه

ارسال این محصول فقط از طریق باربری بصورت پس کرایه میباشد.

سبد سوپر یخچالی کابینت ارتفاع 180cm الی 200 steel x

4,290,000 تومان4,750,000 تومان
12 سبده= 6درب+ 6باکس 6 طبقه

ارسال این محصول فقط از طریق باربری بصورت پس کرایه میباشد.

سبد سوپر یخچالی کابینت ارتفاع 200cm الی 220 steel x

4,950,000 تومان5,150,000 تومان
14 سبده= 7درب+ 7باکس 7 طبقه

ارسال این محصول فقط از طریق باربری بصورت پس کرایه میباشد.

سبد سوپر یخچالی کابینت ارتفاع 85cm الی 100 steel x

2,700,000 تومان2,980,000 تومان
6 سبده= 3درب+ 3باکس 3 طبقه

ارسال این محصول فقط از طریق باربری بصورت پس کرایه میباشد.